Om Plasma Lift metoden

Plasma Lift/Fibroplast - Huduppstramning

En revolutionerande elektrostatisk teknologi gör det nu möjligt att strama upp slapp hud både i ansiktet och på kroppen, utan vare sig kniv eller injektioner! Behandlingen är helt ytlig, dvs man sticker aldrig hål eller jobbar inuti huden.

Eng - lasma Lift / Fibroplast - Skin tightening
A revolutionary electrostatic technology now makes it possible to tighten saggy skin both on the face and on the body, without either a knife or injections! The treatment is completely superficial, ie you never pierce holes or work inside the skin.

Användningsområden: / Areas

Uppstramning av slapp hud på ansikte och kropp
Tightening of saggy skin on face and body

 • Ögonlock / Eyelid
 • Påsar under ögonen / Bags under the eyes
 • "Kalkonhäng" /  "Turkey neck"
 • "Hamsterpåsar" / "Hamster bags"
 • Halsen / Neck
 • Kinderna / Cheeks
 • Läpplyft "lip flip" / Liplift
 • Korrigering av djupare rynkor, fina linjer och ojämn hy. / Correction of deeper wrinkles, fine lines and uneven skin.
 • Korrigering av ärr, bristningar, gropar och ojämnheter, ärr samt akne ärr. / Correction of scars, bursts, pits and irregularities, scars and acne scars.
 • Korrigering av åldersfläckar, pigmentfläckar och stora porer. /  Correction of age spots, pigment spots and large pores.

Fördelar - Behandlingseffekten: / Benefits - The treatment effect:

 • Snabb läkning. / Quick healing.
 • Ingen risk för infektioner. / No risk of infections.
 • Ingen risk för att ta bort för mycket hud. / No risk of removing too much skin.
 • Hudkvalitén på det behandlade området förbättras. / The skin quality in the treated area is improved.
 • Mest effektivaste metoden för huduppstramning efter kirurgi. / Most effective method of skin tightening after surgery.
 • Omedelbar resultat. / Immediate results.
 • Permanent resultat / Permanent result

Nackdelar: / Cons

 • Svullnad som kan hålla i sig 3-4 dagar.
 • Små prickar till skorpor i ca 1 vecka.
 • Viss rodnad som kan hålla i sig 4-6 veckor. För vissa kan det ta lite längre tid.
 • Tillfälligt ljusare ton i huden på behandlat område kan upplevas av solbända kunder samt de med naturligt mörkare pigment. För de som är solbrända kommer det att jämna ut sig, för de som är naturligt mörka i huden finns det en risk att det tar längre tid tills deras pigment återställt sig. Det finns lösning för detta problem.
 • Liten risk för ärrbildningar, oftast försvinner dessa ärr och jämnar ut sig av sig själva. Det drabbar väldigt få personer och detta beror på dåligt eftervård, att man pillar på skorporna eller att ens hud helt enkelt vägrar att återhämta sig. Det finns det lösning för detta problem.
 • Risk för mörk permanent pigmentförändring vid enstaka fall. De med naturligt brun och mörk hy har större risk för hyperpigmentation. ( Detta händer mycket sällan, det har med kundens hud och läkning att göra ) Skulle det hända så finns det andra lösningar för att få bort det mörka pigmentförändringen. 

Eng:

Swelling that can last 3-4 days.
Small dots for crusts for about 1 week.
Some redness that can last 4-6 weeks. For some, it may take a little longer.
Temporarily lighter tones in the skin on treated area can be experienced by sunburned customers as well as those with naturally darker pigments. For those who are sunburned, it will even out, for those who are naturally dark in the skin, there is a risk that it will take longer for their pigments to recover. There is a solution to this problem.
Little risk of scarring, usually these scars disappear and even out of themselves. It affects very few people and this is due to poor aftercare, that you peel on the crusts or that your skin simply refuses to recover. There is a solution to this problem.
Risk of dark permanent pigment change in isolated cases. Those with natural brown and dark complexion are at greater risk of hyperpigmentation. (This happens very rarely, it has to do with the client's skin and healing) Should this happen, there are other solutions to remove the dark pigment change.


Så funkar det:

Plasma pennan har en tipp som konverterar ström till en elektrostatisk impuls. När tippen kommer nära huden skapas en syre-kvävemix som avger en blixt av plasmaljus. Under en tiondels sekund öppnas en mikrokanal i huden och värmen från plasmablixten gör att överflödig vätska ångas ut ur huden, vilket resulterar i en omedelbar åtstramning. Den ytliga "skadan" som uppstår stimulerar hudens förnyelse av fibroblaster, som är en viktig del i hudens självläkning och kollagenproduktion.

Eng:  How it works:
The plasma pen has a tip that converts current into an electrostatic impulse. As the tip gets close to the skin, an oxygen-nitrogen mix is created that emits a flash of plasma light. For about a tenth of a second, a microchannel is opened in the skin and the heat from the plasma flash causes excess fluid to vaporize out of the skin, resulting in immediate tightening. The superficial "damage" that occurs stimulates the skin's renewal of fibroblasts, which is an important part of the skin's self-healing and collagen production.

Så går det till:

Området som ska behandlas bedövas med kräm i 45 minuter innan behandlingen. Därefter "bränner" man små prickar med plasma pennan över området som ska behandlas. Det finns tre olika tekniker med olika funktion beroende på behandlingsområde och syfte. Vid t.ex. ögonlockslyft bränner man små prickar i ett särskilt 5-punktsmönster, vilket är den mest effektiva metoden för åtstramning av huden.

Eng: How it Works:
The area to be treated is anesthetized with cream for 45 minutes before treatment. Then you "burn" small dots with the plasma pen over the area to be treated. There are three different techniques with different functions depending on the treatment area and purpose. For example, eyelid lifting burns small dots in a special 5-point pattern, which is the most effective method of tightening the skin.

Att tänka på:

1-3 st behandlingar på samma område under 1 år! Plasma lift ger olika resultat på olika åldersgrupper. Som bäst resultat på åldersgrupper 18-40 år, huden återhämtar sig snabbare. För att behandla ögonlock ska man vara minst 21 år gammal. Övriga behandlingar minst 18 år. Kund kan göra fler behandlingar på samma område efter 2-3 månader. Åldersgruppen 18-40 återhämtar sig huden som helt efter 60 dagar. Åldersgruppen 50-70 återhämtar sig som helt efter 3 månader. Läkningsprocessen är dock 5-7 dagar för nästan alla.

Eng: To think of:
1-3 treatments in the same area for 1 year! Plasma lift gives different results on different age groups. As the best result on age groups of 18-40 years, the skin recovers faster. To treat eyelids, one must be at least 21 years old. Other treatments at least 18 years. Customers can do more treatments in the same area after 2-3 months. The 18-40 age group recovers the skin as completely after 60 days. The 50-70 age group recovers as completely after 3 months. However, the healing process is 5-7 days for almost everyone.

Efter behandlingen:

Direkt efter behandlingen syns de små brunaktiga prickarna tydligt och viss rodnad och svullnad kan uppstå. En del kunder får svullnad på över och under ögonlock upp till den tredje dagen. Eftersom behandlingen är ytlig och det inte blir några sår kan man mineral sminka över prickarna direkt efter behandlingen och under hela läknings perioden. Prickarna blir till torra små skorpor som faller av oftast efter 5-7 dagar. Svullnad kan uppstå de första 2-3 dagarna . Viss rodnad kan synas på huden i upp till 4-6 veckor efter behandlingen men den är minimal, det är olika från person till person och hudtyp, men går att sminka över utan problem med mineral smink. Det är viktigt att skydda den behandlade huden med hög solskyddsfaktor 50 om man ska vistas ute i solen. Den första månaden är som viktigast att skydda med solfaktor 50 då huden är känslig och jämförs med bebishud. Rek annars att skydda huden upp till 2 månader.

Eng: After treatment:
Immediately after the treatment, the small brownish spots are clearly visible and some redness and swelling can occur. Some customers get swelling on above and below the eyelids up to the third day. As the treatment is superficial and there are no wounds, mineral can be applied to the dots immediately after the treatment and throughout the healing period. The dots turn into dry little crusts that usually fall off after 5-7 days. Swelling can occur in the first 2-3 days. Some redness can be seen on the skin for up to 4-6 weeks after the treatment but it is minimal, it is different from person to person and skin type, but can be applied without any problem with mineral makeup. It is important to protect the treated skin with a high sun protection factor 50 if you are going to stay out in the sun. The first month is most important to protect with sun factor 50 as the skin is sensitive and compared to baby skin. Otherwise, protect the skin for up to 2 months.

Resultat:

Beroende på hudtyp, ålder, område och behandlingens intensitet är resultatet individuellt. Man kan bara strama åt en viss mängd hud vid varje behandlingstillfälle, så personer med mycket överflödshud kan behöva flera behandlingar. 2-3 behandlingar har visat sig vara optimalt för personer med väldigt mycket överflödig hud. Man kan dock se skillnad efter bara 1 behandling.

Eng: Results:
Depending on the skin type, age, area and intensity of treatment, the result is individual. You can only tighten a certain amount of skin at each treatment occasion, so people with a lot of superficial skin may need multiple treatments. 2-3 treatments have proven to be optimal for people with very superfluous skin. However, you can see the difference after only 1 treatment.

Hur många behandlingar behövs:

En behandling är vanligtvis tillräcklig för att uppnå önskade resultat. Och det fullständiga resultatet syns fullt efter 2 månaders läkning. Har man mycket tunga ögonlock eller mycket lös hud kan fler behandlingar behövas då det är begränsat hur mycket den krymper huden efter en behandling. Ytterligare behandling kan göras tidigast efter 2 månader.

Eng: How many treatments are needed:
1 treatment is usually sufficient to achieve the desired results. And the full result is fully visible after 2 months of healing. If you have very heavy eyelids or very loose skin, more treatments may be needed as it is limited to how much it shrinks the skin after a treatment. Further treatment can be done at the earliest after 2 months.

Hållbarhet:

Huduppstramningen som uppnås är permanent, dock fortsätter huden att åldras som vanligt efteråt.
Kost, levnadsvanor och hudvård är faktorer som påverkar hudens åldrande och förutsättningar att bibehålla ett bra resultat.

Eng: Sustainability:
The skin tightening achieved is permanent, however, the skin continues to age as usual afterwards.
Diet, lifestyle and skin care are factors that affect skin aging and the conditions for maintaining a good result.

Vad ska man tänka på efteråt:

Efter behandlingen kan man vara svullen och ha rodnad på och omkring det behandlade området första veckan efter behandlingen. Vissa kan även få extrem svullnad men som fortfarande anses normalt.
Ansamlingar av bruna skorpor visas och förblir synliga i ca 7 dagar. Dessa ska man inte pilla på utan låta läka ifred. Man kan ha en rodnad i det behandlade området i upp till 2 månader efter avslutad behandling, beroende på känslighet i huden. Man bör inte utsätta huden för direkt solljus kommande 2 månader efter behandling pg.a att man kan dra åt sig pigment och det kan skapa mörka fläckar, såkallad hyperpigmentering. Man kan tex skydda med solglasögon eller kläder. Och sedan fortsatt skydda med solfaktor 50 efter behandling.

Eng: What to consider afterwards:
After the treatment, you may be swollen and have redness on and around the treated area the first week after the treatment. Some may even get extreme swelling but are still considered normal.
Collections of brown crusts appear and remain visible for about 7 days. You should not put these on but let it heal. You may have a redness in the treated area for up to 2 months after discontinuing treatment, depending on skin sensitivity. One should not expose the skin to direct sunlight for 2 months after treatment because of the fact that it can attract pigment and it can create dark spots, called hyperpigmentation. You can, for example, protect with sunglasses or clothing. And then continue to protect with solar factor 50 after treatment.

Vilka Inte Får Göra Plasma Lift Behandlingar: / Who Should Not Do Plasma Lift Treatments:

 • Kontaktlinser under behandlingen för ögonlock, samt inte ha dem i följande 72 timmar efter behandling. - Vara gravid eller amma / Contact lenses during treatment for eyelids, and do not wear them for the following 72 hours after treatment. - Be pregnant or breastfeeding
 • Diabetes - Ha pågående rosacea, psoriasis, eksem eller sår i behandlingsområdet / Diabetes - Have ongoing rosacea, psoriasis, eczema or ulcers in the treatment area
 •   Tar blodförtunnande mediciner eller receptbelagda krämer i området (aknemediciner). - Gjort djupgående hudbehandling i området de senaste 3 månaderna (ögonlocksplastik, ansiktslyft, ögonlaser) / Taking blood thinning medicines or prescription creams in the area (acne medication). - In-depth skin treatment in the area over the last 3 months (eyelid surgery, facelift, eye laser)
 • Gjort botox, fillers, laser, kemisk peeling på området de senaste 14 dagarna. / Had botox, fillers, laser, chemical peels in the area for the last 14 days.
 • Ha någon blodsmittande sjukdom, blödarsjuka eller keloidärrbildning. -18-årsgräns / Have any blood-borne illness, hemorrhagic or keloid scarring. -18-year limit
 • Naturligt brun och mörk hy pga stor risk för hyperpigmentation (mörk eller vit pigment kan uppstå och förbli permanenta) / Natural brown and dark skin due to high risk of hyperpigmentation (dark or white pigment may occur and remain permanent)
 • Vitiligo (ljusa avgränsande hudpartier) då det istället kan orsaka vita bestående fläckar efter en behandling. / Vitiligo (light delimiting skin areas) as it can instead cause white permanent stains after a treatment.
 • Personer som har lätt för pigmentförändringar. / People who have easy pigment changes